Vse spremembe bomo za vas uredili brezplačno.

Želite spremeniti podatke o:

Spremembe lastnika in plačnika za vas pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja (DO) uredimo brezplačno. Pri postopku spremembe vrste tarifnega merjenja in obračunske moči pa vam nekatere izmed storitev po svojem ceniku obračuna vaš izvajalec nalog DO.

 

1. Sprememba lastnika in plačnika

Lastnik nepremičnine je vedno tudi lastnik merilnega mesta in običajno prejemnik ter plačnik računov za elektriko.

1. 1 Če svojo nepremičnino prodajate oz. jo prepisujete na novega lastnika, pravočasno – še pred spremembo lastništva oziroma najkasneje v roku 8 dni – poskrbite za odpoved pogodbe. Kadar spremembo urejate znotraj družine (npr. oče prepisuje na sina), odpoved pogodbe ni potrebna.

Za ureditev spremembe nam pošljite izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga najdete TUKAJ.

Ko se zamenja lastnik merilnega mesta ali plačnik na posameznem merilnem mestu, je obvezno, da izvajalec nalog distribucijskega operaterja (DO) to spremembo uradno zabeleži.

Sprememb ni mogoče izvajati za preteklo obdobje, zato predvideno spremembo najavite, še preden je zares izvedena!

1. 2 Če ste nov lastnik nepremičnine, vendar še vedno prejemate račune na ime bivšega lastnika (če ta spremembe ni uredil ali ste nepremičnino podedovali), bomo postopek spremembe lastništva za nove naročnike GEN-I uredili brezplačno.

Ob menjavi dobavitelja za GEN-I boste v primeru neurejene spremembe lastništva poleg pogodbe o dobavi električne energije po pošti na želeni naslov prejeli tudi vloge za ureditev spremembe.

Prejeto dokumentacijo preglejte, jo lastnoročno podpišite in vrnite na naš naslov. Po prejemu podpisanih dokumentov bo GEN-I v vašem imenu brezplačno uredil vse potrebno in sprožil postopek zamenjave lastnika merilnega mesta pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja. Tako bo hkrati z zamenjavo dobavitelja urejena tudi zakonsko obvezen vpis lastnika merilnega mesta.

 

2. Sprememba lastnika

Če želite, da GEN-I za vas uredi spremembo lastnika merilnega mesta (plačnik ostane enak) in ste že naš odjemalec, nas o tem samo obvestite. Preko javnih izpisov in zemljiške knjige bomo pridobili dokazilo o lastništvu ter spremembo zabeležili v naših evidencah in jo posredovali vašemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki bo spremembo zabeležil v uradni evidenci merilnih mest. Če še niste naš odjemalec, vam bomo spremembo lastnika pomagali urediti ob postopku zamenjave dobavitelja.

 

3. Sprememba plačnika

Če nepremičnino oddajate v najem in želite, da račun plačujejo najemniki, oziroma kadar želite, da plačnik postane nekdo od družinskih članov, je smiselna ureditev spremembe plačnika, ki jo mora izvajalec nalog distribucijskega operaterja zabeležiti v uradnih evidencah.

Za ureditev te spremembe mora (novi) najemnik ali družinski član podpisati novo pogodbo o dobavi električne energije in vloge za spremembo.

Za ureditev spremembe nam pošljite izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga najdete TUKAJ.

Pozor: Ne glede na to, kdo je plačnik, je za plačila vedno solidarno odgovoren lastnik merilnega mesta, torej lastnik nepremičnine.

 

4. Sprememba matičnih podatkov

Če ste spremenili katerega od matičnih podatkov (ime, priimek, stalno prebivališče, naslov merilnega mesta), je potrebno GEN-I posredovati ustrezno dokazilo o spremembi (odločba o spremembi imena, poročni list, potrdilo o prijavi stalnega prebivališča, potrdilo o naslovu). Dokazilo bomo posredovali tudi vašemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki bo spremembo zabeležil v uradni evidenci merilnih mest.

Če želite račun za elektriko prejemati na naslov, ki se razlikuje od naslova vašega stalnega prebivališča, nam pošljite pisni zahtevek in vse nadaljnje račune vam bomo pošiljali na želeni naslov, medtem ko bo vsa ostala korespondenca poslana na naslov plačnika.

 

5. Sprememba vrste tarifnega merjenja

Spremembo vrste tarifnega merjenja, to je spremembo iz enotarifnega (ET) v dvotarifni način merjenja (VT in MT) ali obratno, mora v svojih evidencah zabeležiti izvajalec nalog distribucijskega operaterja, montažo novega števca pa mora, v kolikor je to potrebno, tako kot vse ostale posege na distribucijskem omrežju in merilnih napravah električne energije, opraviti pooblaščen izvajalec.

Pri GEN-I vam lahko pomagamo tako, da vam pošljemo v podpis ustrezen obrazec za spremembo in pooblastilo, z vaše strani podpisane dokumente pa posredujemo izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki bo poskrbel za nadaljnji postopek.

 

6. Sprememba obračunske moči

Odjemalci lahko spremenite jakost glavnih varovalk in s tem višino prispevka za obračunsko moč, ki je navedena na računu za električno energijo.

Predlagamo vam, da se o spremembi obračunske moči predhodno posvetujete s strokovnjakom. Zmanjšanje moči oz. jakosti varovalk lahko povzroči neželene izpade električne energije zaradi istočasne uporabe večjih porabnikov električne energije, povečanje jakosti pa vam bo omogočilo uporabo več velikih porabnikov hkrati, a po drugi strani povišalo račun za elektriko.

Pri GEN-I vam za znižanje obračunske moči lahko pomagamo tako, da vam pošljemo v podpis ustrezen obrazec za spremembo in pooblastilo, z vaše strani podpisane dokumente pa posredujemo izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki bo poskrbel za nadaljnji postopek. Za zvišanje obračune moči se je potrebno obrniti neposredno na izvajalca nalog distribucijskega operaterja.

Toplotne črpalke 2018

S sodelovanjem v akciji »Toplotne črpalke 2018« si lahko zagotovite še posebej ugodne akcijske cene električne energije vse do konca decembra 2019. V akciji lahko sodelujete novi in obstoječi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki imate na dan pristopa k akciji vgrajeno in priklopljeno toplotno črpalko zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.