Ključne spremembe v novih splošnih pogojih GEN-I

Novi splošni pogoji so usklajeni z novim Energetskim zakonom (Uradni list RS št. 17 z dne 7. 3. 2014) ter za gospodinjske in male poslovne odjemalce prinašajo sledeče spremembe:

1. Obveščanje o spremembah cen in splošnih pogojev

Nov Energetski zakon določa, da mora dobavitelj v primeru spremembe cen električne energije za gospodinjske ali male poslovne odjemalce, ki lahko pomenijo povišanje plačila za izbrani energent, o tem neposredno ter na pregleden in razumljiv način obvestiti odjemalce najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo. Enako določilo velja tudi za obveščanje o spremembah splošnih pogojev, če se le-te nanašajo na izpolnjevanje pogodbe.

Gospodinjske in male poslovne odjemalce zemeljskega plina mora dobavitelj o vsakem povišanju cen obvestiti pred iztekom obračunskega obdobja, ki sledi povišanju cen, o spremembah splošnih pogojev pa najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo.

V novih splošnih pogojih smo opredelili, da bomo odjemalce električne energije oz. zemeljskega plina o spremembi cen ali splošnih pogojev v zakonsko določenih rokih obvestili z objavo na svoji spletni strani ter s pripisom na hrbtni strani računa oziroma na prilogi računa ali z ločenim dopisom.

2. Pravica do odstopa od pogodbe

Energetski zakon določa, da v kolikor se gospodinjski ali mali poslovni odjemalec s spremembo cen električne energije ali zemeljskega plina, ki lahko pomenijo povišanje plačila za izbrani energent, ne strinja, lahko v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, kar smo ustrezno opredelili v novih splošnih pogojih. Enako določilo velja tudi v primeru spremembe splošnih pogojev.

Naj izpostavimo, da novi splošni pogoji ne prinašajo nobenih sprememb cen električne energije ali zemeljskega plina niti ne vplivajo na višino drugih postavk na računu.