Računi za Poceni elektriko so pregledni in enostavni

Podatki prejemnika oz. naslovnika računa.

Obdobje oz. mesec, za katerega je izstavljen račun.

Referenca oz. sklic za plačilo.

Transakcijski račun, na katerega nakažete plačilo.

Podatki kupca - podpisnika pogodbe.

Zaporedna številka računa.

Številka kupca v evidenci GEN-I (unikatna številka, s katero se identificirate ob klicu v klicni center, da vas lažje najdemo v sistemu).

Datum, do katerega je potrebno račun poravnati.

Podatek o višini DDV.

Aktualna obvestila in informacije.

Izbrani vir energije za vaš odjem električne energije brez CO2 (namesto 100 % Sonca je možno izbrati tudi 100 % Vodo ali 100 % Jedrsko energijo).

Številka merilnega mesta v evidenci SODO d.o.o.

Oznaka za merilno mesto GS1 GSRN.

Naziv in naslov merilnega mesta.

Informacija, ali gre za gospodinjski ali poslovni odjem.

Obračunska moč je merilo največjega trenutnega odjema električne energije, ki ga omogoča priključek.

Informacija o tem, po katerem ceniku je obračunana količina zaračunane električne energije na izdanem računu.

Količinski razred odjema, določen z Zakonom o trošarinah, po katerem se obračunava trošarina za električno energijo.

Vaš izbrani vir energije.

Dežurna telefonska številka pristojnega distribucijskega operaterja električne energije, ki ga lahko pokličete v primeru izpadov oz. okvar na električnem omrežju.

Enačba, ki prikazuje, iz katerih postavk je sestavljen skupni znesek plačila za merilno mesto (brez DDV, ta je obračunan na prvi strani). Točke s številkami označujejo posamezne sklope s podrobnimi pojasnili spodaj.

Informacija o načinu zaračunavanja in mesecu, za katerega je zaračunan znesek. Pavšal pomeni, da električne energije ne plačujete po dejanski porabi, ampak na podlagi ocenjene porabe.

Tovarniška številka vašega števca.

Skupni znesek zaračunane električne energije v visoki tarifi (VT) in manjši tarifi (MT) oz. enotni tarifi (ET). Vrsta obračuna je praviloma odvisna od vrste nameščenega števca (dvotarifni ali enotarifni števec).

Dajatve, namenjene zagotavljanju zanesljivega in stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema. Določata jih vlada Republike Slovenije (RS) in Agencija za energijo in so pri vseh dobaviteljih enake.

Zakonsko določene dajatve in prispevki, ki so pri vseh dobaviteljih enaki za vse odjemalce električne energije.

Zakonsko določena trošarina, ki je pri vseh dobaviteljih enaka za vse odjemalce električne energije.

Mesečno nadomestilo, ki ga namenjamo pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. Strošek nadomestila si lahko za polovico znižate z odločitvijo za prejemanje računa v elektronski obliki.

Mesečni dodatek za izbiro čistejšega vira energije.

Informacija o načinu zaračunavanja in obdobju, za katerega je zaračunan znesek. Obračun dejanske porabe pomeni, da spodnje postavke predstavljajo dejanske količine porabljene energije.

Informacija o vseh že zaračunanih pavšalih v obdobju, ki ga zajema izdani obračun.

Prikaz proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v tekočem letu glede na izbrani vir energije.

Predstavitev primarnih virov za proizvodnjo električne energije v predpreteklem letu.

Opis postopka v primeru reklamacije računa.

Pomembna opozorila in navodila za ravnanje v primeru težav z omrežjem.

Za podrobna pojasnila posameznih postavk kliknite na sliko računa.