Računi za Poceni elektriko so pregledni in enostavni

Podatki prejemnika oz. naslovnika računa.

Zaporedna številka računa.

Obdobje oz. mesec, za katerega je izstavljen račun.

Referenca oz. sklic za plačilo.

Transakcijski račun, na katerega nakažete plačilo.

Številka kupca v evidenci GEN­-I (unikatna številka, s katero se identificirate ob klicu v klicni center, da vas lažje najdemo v sistemu).

Podatki kupca - podpisnika pogodbe.

Datum, do katerega je potrebno račun poravnati.

Podatek o višini DDV.

Aktualna obvestila in informacije.

Številka merilnega mesta v evidenci SODO d.o.o..

Nova oznaka za merilno mesto GS1 GSRN.

Naziv in naslov merilnega mesta.

Informacija, ali gre za gospodinjski ali poslovni odjem.

Obračunska moč je merilo največjega trenutnega odjema električne energije, ki ga omogoča priključek.

Informacija o tem, po katerem ceniku je obračunana količina zaračunane električne energije na izdanem računu.

Dežurna telefonska številka pristojnega distribucijskega operaterja električne energije, ki ga lahko pokličete v primeru izpadov oz. okvar na električnem omrežju.

Enačba, ki prikazuje, iz katerih postavk je sestavljen skupni znesek plačila za merilno mesto (brez DDV, ta je obračunan na prvi strani). Točke s številkami označujejo posamezne sklope s podrobnimi pojasnili spodaj.

Informacija o načinu zaračunavanja in mesecu, za katerega je zaračunan znesek. Pavšal pomeni, da električne energije ne plačujete po dejanski porabi, ampak na podlagi ocenjene porabe.

Tovarniška številka vašega števca.

Skupni znesek zaračunane električne energije v visoki tarifi (VT) in manjši tarifi (MT) oz. enotni tarifi (ET). Vrsta obračuna je pravilnoma odvisna od vrste nameščenega števca (dvotarifni ali enotarifni števec).

Dajatve, namenjene zagotavljanju zanesljivega in stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema. Določata jih vlada Republike Slovenije (RS) in Agencija za energijo in so pri vseh dobaviteljih enake.

Zakonsko določene dajatve in prispevki, ki so pri vseh dobaviteljih enaki za vse odjemalce električne energije.

Zakonsko določena trošarina, ki je pri vseh dobaviteljih enaka za vse odjemalce električne energije.

Informacija o načinu zaračunavanja in obdobju, za katerega je zaračunan znesek. Obračun dejanske porabe pomeni, da spodnje postavke predstavljajo dejanske količine porabljene energije.

Informacija o vseh že zaračunanih pavšalih v obdobju, ki ga zajema izdani obračun.

Prikaz primarnih virov za proizvodnjo električne energije.

Opis postopka v primeru reklamacije računa.

Pomembna opozorila in navodila za ravnanje v primeru težav z omrežjem.

Za podrobna pojasnila posameznih postavk kliknite na sliko računa.