Za lažji pregled ponudbe uporabite spodnje bližnjice:

 


REDNI CENIKI

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce

Vsakokrat veljavni Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce je sestavni del pogodbe o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce. Sklenitev te pogodbe je na voljo za merilna mesta odjemalcev na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 41 kW.

Cene tarif* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)** Znižano mesečno nadomestilo
ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
cena brez DDV 0,06999 0,05499 0,06499 1,99 1,00

* Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 4. 2019 do začetka veljave novega rednega cenika.
** Mesečno nadomestilo se na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce uveljavlja s 1. 8. 2021.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki.

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV).

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100% sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

Cene dodatka za izbiro vira energije  100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,82 0,82 0,00
z 22 % DDV 1,00 1,00 0,00

** Cena za 100 % Sonce  in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. 

Navedene cene veljajo do spremembe.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95

Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije. 

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 


AKCIJSKI CENIKI

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2020" 

Akcijske cene VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05949 0,04674 0,05524


Veljavnost teh cen je tri mesece, šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe lastnika in/ali plačnika na merilnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za električno energijo, izdanega s strani prodajalca. Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen, bo prodajalec novim malim poslovnim kupcem obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2020" si lahko preberete tukaj.

 


Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Agencija za energijo.


Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo SN, neposredna priključitev odjemalca na SN izvod RTP

Izvod RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
Podeželski 480 6
Mešani 180 5
Mestni 180 4

 

Napetostni nivo NN, posredna priključitev odjemalca na SN izvod RTP

Izvod RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
Podeželski 960 16
Mešani 400 10
Mestni 400 8

 

Cenik opominov

Stroški prvega opomina za zapadli dolg znašajo 1 eur, stroški drugega opomina za zapadli dolg znašajo 2 eur.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna. 

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.  

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.